Dit is de privacyverklaring van NLKV. In deze verklaring wordt onder “NLKV” verstaan de Nederlandse Langhaarkatten Vereniging vertegenwoordigd door haar bestuurders.

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe de NLKV omgaat met uw persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke gegevensverwerkingen

De NLKV is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met het bijhouden van de ledenadministratie, de uitgifte van stambomen, de inschrijvingen voor shows, alsmede de registratie en uitgifte van kampioenscertificaten.

Categorieën persoonsgegevens, verwerkingsdoelen, rechtsgronden en bewaartermijnen

De NLKV verwerkt de volgende persoonsgegevens voor de specifiek vermelde doeleinden op de vermelde rechtsgronden gedurende een bepaalde bewaartermijn:

Registratie persoonsgegevens lidmaatschap

NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats, land),  emailadres, telefoonnummer, naam cattery, soort lid (lid, fokkerlid, gezinslid, abonnee), datum start lidmaatschap en status betaling. De rechtsgrond hiervoor is het uitvoeren van een overeenkomst. Indien deze persoonsgegevens niet worden verstrekt kunt u geen lid worden. De genoemde persoonsgegevens worden bewaard tot 12 maanden na opzegging lidmaatschap. Alleen de ledenadministratie heeft inzage in deze gegevens. Lidmaatschap gegevens worden nooit met derden gedeeld.

Let op: Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan de NLKV verstrekken, indien een van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger ons hiervoor namens jou toestemming heeft gegeven. Wij verzoeken je daarom om geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken, indien je daarvoor geen toestemming hebt gekregen van je ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Uitgifte stamboom

NAW gegevens fokker (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats, land),  alsmede de gegevens van de kater/poes en de ouders. De rechtsgrond hiervoor is het kunnen verstrekken van een stamboom. Indien deze persoonsgegevens niet worden verstrekt kan er geen geldige stamboom worden uitgegeven. De genoemde persoonsgegevens worden bewaard tot maximaal 7 jaar na uitgifte stamboom in verband met mogelijkheid tot uitgifte duplicaat. Op verzoek kan een stamboomregistratie uit ons systeem worden verwijderd. Alleen het  stamboeksecretariaat heeft inzage in deze gegevens. Stamboom gegevens worden nooit met derden gedeeld.

Uitgifte kampioenscertificaat

Naam eigenaar en gegevens kater/poes. De rechtsgrond hiervoor is het kunnen verstrekken van een kampioenscertificaat alsmede het registreren van behaalde titels voor het clubkampioenschap. Indien deze persoonsgegevens niet worden verstrekt kan er geen geldig kampioenscertificaat worden uitgegeven. De genoemde persoonsgegevens worden bewaard tot maximaal 7 jaar na uitgifte stamboom in verband met mogelijkheid tot uitgifte duplicaat. Op verzoek kan een kampioenscertificaat uit ons systeem worden verwijderd. Alleen het  secretariaat heeft inzage in deze gegevens. Kampioenscertificaat gegevens worden nooit met derden gedeeld.

Inschrijvingen show

NAW gegevens (aanhef, voornaam, tussenvoegsels, achternaam, adres, postcode, woonplaats, land),  emailadres, telefoonnummer, naam fokker en gegevens kater/poes/nest. De rechtsgrond hiervoor is het kunnen verwerken van een inschrijving voor een show. Indien deze persoonsgegevens niet worden verstrekt kan er niet deelgenomen worden aan een door de NLKV georganiseerde show. De genoemde persoonsgegevens worden bewaard tot maximaal 7 jaar na deelname show in verband met registratie/controle behaalde titels. Op verzoek kan een showinschrijving uit ons systeem worden verwijderd. Alleen het showsecretariaat heeft inzage in deze gegevens. Showregistraties worden nooit met derden gedeeld.

Rechtsgronden

De NLKV verwerkt deze persoonsgegevens op grond van de volgende rechtsgronden:

  • Toestemming van degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben voor het verwerken van zijn persoonsgegevens voor een of meer eerder genoemde specifieke doeleinden. U kunt een gegeven toestemming op ieder gewenst moment intrekken;
  • Het uitvoeren en / of voorbereiden van een overeenkomst, waarbij degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben partij is;
  • Het voldoen aan een wettelijke verplichting, die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;

Beveiliging

De NLKV gaat uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. De NLKV zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beschermen en te beveiligen. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden.

De NLKV bewaart de persoonsgegevens in uw account op een beveiligde server.

Indien de NLKV gebruik maakt van de diensten van een derde die deze diensten ten behoeve van de NLKV zal uitvoeren, zal de NLKV deze derde(n) verplichten tot strikte geheimhouding en adequate beveiliging van uw persoonsgegevens en het afsluiten van een verwerkersovereenkomst.

Indien u een zwakke plek in de beveiliging opmerkt kunt u deze aan de NLKV melden. Raadpleeg de website van de NLKV voor contactinformatie. Correcte meldingen worden zo spoedig mogelijk door de NLKV onderzocht en (indien mogelijk) opgelost.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan 12 maanden na opzegging van uw lidmaatschap. Stambomen, kampioenscertificaten en showinschrijvingen worden voor een langere periode bewaard. Indien sprake is van wettelijke bewaartermijnen, dan zullen wij deze uiteraard volgen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De NLKV kan uw persoonsgegevens verstrekken aan derden indien:

U daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven;

Daartoe een verplichting of rechtvaardiging bestaat op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, dan wel in een noodgeval voor zover dat naar redelijk oordeel van de NLKV in uw eigen belang is (bijvoorbeeld aan politie, justitie of medisch personeel);

De NLKV een of meerdere onderdelen van de onderneming of activa overdraagt aan een derde partij;

De NLKV gebruik maakt van diensten van derden. Derden zijn bijvoorbeeld IT leveranciers van de verschillende systemen en tooling, die de NLKV gebruikt om haar service aan u aan te kunnen bieden. Met deze derden zal de NLKV uiteraard geheimhouding overeenkomen, een verwerkersovereenkomst en adequate beveiliging vastleggen.

Indien uw persoonsgegevens aan een derde worden verstrekt, wordt u daaraan voorafgaand door ons van op de hoogte gesteld, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. De NLKV blijft ten alle tijden eigenaar van de gegevens. Een derde partij mag de gegevens niet zelf gebruiken of doorsturen naar anderen, zonder goedkeuring van de NLKV.

Functionaris voor gegevensbescherming

De NLKV heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangewezen. De contactgegevens van deze functionaris zijn de volgende:

N: Mevr. Janny Geelen;
E: voorzitter@nlkv.nl
T: 0181-310491

Cookies

Op onze website www.nlkv.nl maken wij gebruik van zogenaamde cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en wordt opgeslagen op uw computer. De NLKV maakt gebruik van zowel functionele als cookies.

Functionele cookies worden gebruikt om de website www.nlkv.nl te laten. Zij maken het mogelijk dat u kunt inschrijven voor een show en daarbij uw gegevens te bewaren zodat u deze niet telkens opnieuw hoeft in te voeren.

Analytische cookies worden gebruikt om statistieken te verzamelen van gebruikers die de website www.nlkv.nl bezoeken.

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van onze website gebruik kan maken.

Kennisneming en verbetering van uw persoonsgegevens

Daarnaast kunt u contact opnemen met de het bestuur van de NLKV via email, voorzitter@nlkv.nl,  wanneer u:

  • De u betreffende persoonsgegevens, die de NLKV verwerkt, wilt inzien, wijzigen of wissen;
  • De verwerking van de u betreffende persoonsgegevens wilt beperken of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens;
  • Gebruik wilt maken van uw recht om uw persoonsgegevens te laten overdragen naar een derde partij;
  • Indien de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens berust op uw toestemming, wilt intrekken. Met deze intrekking is de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens voorafgaande aan de intrekking niet onrechtmatig (geworden).
  • Een klacht wilt indienen bij de NLKV omtrent het gebruik van uw persoonsgegevens; of
  • Vragen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring.

Klachten

U kunt uiteraard contact met ons opnemen, zoals hiervoor ook aangegeven, indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring kunt u vinden op: http://www.nlkv.nl/2080/51/privacy/ .

Verwijzingen

Websites van anderen waarnaar de NLKV verwijst kunnen een ander privacy beleid hanteren. Voor de inhoud van deze andere websites kan de NLKV geen verantwoordelijkheid dragen. Wij raden u aan zich op de hoogte te stellen van de regels voordat u persoonlijke gegevens verstrekt.

Dit privacy statement is voor het laatste gewijzigd op 23-05-2018.